जेव्हा मामाने या विधवेवरती ब* ला- त्का र केला तेव्हा पहा तिने मामाचे काय केले, जाणून तुम्हाला

आम्ही अशा करतो की मागील विधवा महिला भाग १ हा तुम्हाला नक्कीच आवडेल असेल, म्हणून आज आम्ही तुमच्यासाठी विधवा महिला भाग २ घेऊन आलो आहोत.. आणि ज्या वाचकांनी भाग १ वाचला नसेल त्यांनी m मराठी या पेजवरती जाऊन काल टाकलेला भाग १ नक्की वाचा म्हणजे तुम्हाला हा लेख अर्धवट आहे असे वाटणार नाही व सर्व पात्रांच्या भूमिका देखील लक्षात येतील.. तर चला कथेला सुरवात करू, नीलम मामाकडे दयेची भीक मागत होती, मामा असे करू नका हे खूप मोठे पाप आहे. आहो मी तुमच्या मुलगी प्रमाणे आहे, तुमचा सोहम मला दीदी म्हणून हाक मारतो, प्लिज मामा सोडा मला नाहीतर मी…. काय करशील ग तू, निलमचे वाक्य तोडत मामा तिच्यावर ओरडत बोलले..! तुला काय वाटते मी इतकी मोठी.

संधी अशीच जाऊ देऊ, तुला माहिती नसेल, “जेव्हा तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हाच मला तुझा शरीर बांधा खूप आवडला, आग तुला माहिती नाही तू कसली दिसते.. कोणीही तुला पाहताच तुझ्या प्रेमात पडेल, मी तर फक्त अशा संधीचा वाटच पाहत होतो.. आणि बघ शेवटी आज तो दिवस उगवलाच, आता या खोलीत फक्त तू आणि मी आणि हो जात आरडा ओरड करू नको, इथे कोणीही ऐकणारे नाही.. “तेव्हा तू गपचूप पडून राहा मला जे हवे ते मला घेऊदे,” जे हवे आहे ते घेऊदे म्हणजे काय, मी काय तुला खेळणे वाटते का? हो मी तुला अरे तुरेच घालणार.. तुझी अवस्था पिसाळलेल्या कुत्र्यापेखा वाईट झाली आहे.

त्या नशेमध्ये तू काय बोलतोस ते तुझे तुला तरी समजते का, माझेच चुकले जेव्हा मला तू वाईट नजरेने पाहत होतास तेव्हाच मी तुझे डोळे फोडायला पाहिजे होते.. पण मी विधवा त्यातून सासरच्यांनी हकलवून लावलेली, आईने तर पहिलेच बजावले होते की, “आत्येकडून तुझ्याबद्दल एकही तक्रार येता कामा नये.. नाहीतर तुला घराची पायरी चडू देणार नाही लक्षात ठेव,” मी तरी काय करणार मी पूर्णपणे हतभल झाले होते.. मामा मी तुझ्या पुढे हात जोडते प्लिज मला सोड नाहीतर मी.. पण मामा काय तिचे ऐकणार न्हवता ती खूप आरडाओरड करत होती म्हणून मामाने साडीच्या पदराने तिचे तोंड आवळले, ती देखील काही शांत बसणाऱ्यातील न्हवती, तिचे हात बांधले आहेत म्हणून तिने पायाचा वापर करायचे ठरवले आणि जसे.

जमेल तसे पाय मारू लागली त्यातील एक लाथ मामाच्या छातीवर लागली आणि मामा बेडवरून खाली पडला. तशी ती लगबगीने उठली आणि दरवाजाजवळ पोहचणार इतक्यात मामाने तिच्या साडीचा पदर धरून तिला मागे खेचले आणि बेडवर ढकलले. तिचा पळून जाण्याचा शेवटचा पर्याय देखील हतभल ठरला.. तिच्या डोळ्यातील पाणी काही थांबत न्हवते, तिने इथे येऊन खूप मोठी चूक केली हे तिच्या पुरते लक्षात आले होते.. तिला हे देखील कळले होते की तिने याच्या हातून सुटण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो काही हिला सोडणार न्हवता….!तेवढ्यात मामाने तिचे ब्लाऊज फाडले आणि तिने पाण्याने भरलेले डोळे झाकले….! मामा तिच्यावरती तुटून पडला जसा लांडगा मेंढ्यांच्या कळपात शिरल्यावर हिला धरू का तिला.

धरू करतो अगदी तशी मामाची अवस्था झाली होती त्याला आपण काय करतोय हे देखील समजत न्हवते. पिसाळलेल्या कुत्र्यासारखा तिला चावत होता पण ती मात्र हुंदका गिळत गपचूप पडून होती..! तासाभराने मामा उठला आणि मोठ मोठ्याने हसू लागला झाला एकदाच कारेक्रम, आज खूपच मजा आली.. नीलम अशीच अधून मधून येत जा तेवढाच वेगळा पदार्थ खाल्ला चाखायला मिळतो, तशी नीलम झरकन उठली आणि म्हणाली मामा मी तुला सोडणार नाही तुला याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे मी आत्ताच आई बाबांना फोन करून सर्व काही सांगणार आणि हो पहाट होताच पोलीस स्टेशनला जाऊन तुझ्या बद्दल तक्रार करणार.. तसा मामा बेडवरून पटकन उठला आणि म्हणाला, जेव्हा तू १६ वर्षाची होती.

आणि त्या पोरांनी तुझ्या सोबत बळजबरी केली होती तेव्हा बरे तक्रार केली नाहीस आणि आता करणार होय.. जा तुला जे करायचे आहे ते कर जा….! मी पण बघतोच तू कशी जातेस ते, तेव्हा देखील मी पोलीस स्टेशनला चाललीच होती पण बाबांनी मला आईची शपथ घातली आणि घराण्याची इज्जत अशी उधळू नको म्हणत मला घरी घेऊन गेले.. तेव्हा जर मी कोणताही विचार न करता पोलीस स्टेशनला गेले असते तर आता हा प्रसंग माझ्या सोबत घडलाच नसता, पण आता नाही तेव्हा जी चूक केली आहे ती मी पुन्हा करणार नाही.. “आता तुला देखील समजेल जेव्हा एक स्त्री महाकालीचे रूप बनते तेव्हा ती काय करू शकते…!” हे ऐकताच मामाची सगळी नशा उडून गेली, व तो भानावर येताच त्याला कळून चुकले की त्याने केवढा.

मोठा अ प राध केला आहे.. त्याला करावे आणि कसे करावे हे काहीच समजेना, नीलम ज्या रागात, सुरात बोलत होती त्यावरून त्याला समजले.. नीलम काही कोणाचे ऐकणार नाही आता तर हिला इज्जतीची आणि नात्यांची काहीच परवा न्हवता, त्याने पहिल्यांदाच निलमला अशा रुपात पाहिले होते. “आता फक्त त्याच्या डोक्यात एकच विचार चालू होता की आपण हिला कसे शांत करावे.” जर ही पोलिसांच्याकडे गेली तर आपले काही खरे नाही, त्यातून ही तर एक विधवा स्त्री त्यामुळे तिची बाजू अजून भक्कम.. आपले तर कोणी ऐकणार देखील नाही. महेशच्या डोक्यात नुसते विचाराचे चक्र चालू होते, कसे बसे स्वतःला भानावर आणत, चेहऱ्यावरील घाम पुसत तो नीलम जवळ आला..! तेवढ्यात नीलम मोठ्याने बोलली.

अज्जिबात जवळ येऊ नकोस तू मामा नाही हैवण आहे.. “अग नीलम माझे ऐक तरी..!” मामा थरथरत्या आवाजात बोलला, हे ऐकताच निलमला समजले की मामा आता भानावर येत आहे, आणि ती हुंदका देत मोठ्याने रडू लागली..! तिला तिच्या अशा जगण्याचा तिरस्कार वाटू लागला, देवा अजून काय काय वाढून ठेवले आहेस माझ्या पुढे..! सांग एकदाचे.. नाहीतर मला मोकळी कर यांच्यातून.. तेवढ्यात मामाने बेडच्या कडेला पडलेली तिची साठी तिच्या शरीरावर टाकत तिला बोलला, ‘नीलम “I am sorry” मला खरच फक्त एकदा माफ कर’. अग मला काहीच समजत न्हवते मी काय करत आहे आणि काय बोलत आहे. प्लिज मला माफ कर.. नाही कधीच नाही, नीलम रागाने मामाकडे बघत बोलली.. तुमचा I am sorry हा.

शब्द काय माझी लुटलेली इ ज्ज त, झालेला त्रास, आणि एक तास मी भोगलेली नरक यातना काय परत करणार आहे….! नीलम तुझे अगदी बरोबर आहे मी केलेले कृत्य माफीच्या योग्य नाही पण तू थोडा शांत डोक्याने विचार कर, माझ्या नंतर तुझ्या आत्याची काय अवस्था होईल, सोहमचे काय होईल ते अनाथ होतील ग….! महेश मान खाली घालून बोलू लागला, कारण त्याची हिम्मत न्हवती आता निलमच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याची..! नीलम मात्र हुंदके देत रडत होती तिला काय करावे काही समजत न्हवते ती पुन्हा एकदा धर्म संकटात सापडली होती.. तिचे एक मन बोलत होते की, “जर तू आता याला माफ केलेस तर पुढे देखील कोणी तरी दुसरा येऊन तुझ्या सोबत पुन्हा हेच करेल.. तू जर पहिलेच त्या नराधमांना सोडले.

नसतेस तर आता हे घडलेच नसते….!” आणि दुसरे मन बोलत होते, “तू जर मामाला आत्ता माफ नाही केलेस तर त्याचे संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येईल, आत्याला तर नवरा असताना देखील विधवा स्त्री सारखे जगावे लागेल..!” निलमला काय करावे काहीच समजत न्हवते. मामाचे तर पुढे काय होईल याचा विचार करून डोके, शरीर सुन्न झाले होते.. नीलम ने डोळे पुसत मामाला आपला निर्णय संगीताला.. नीलमने पुन्हा एकदा आपल्या तत्वांना बाजूला ढकलत, मामांना माफ केले.. कारण तिच्या ह्या निर्णयावर एका स्त्री चे भविष्य अवलंबून होते, तिने जर या क्षणी त्याला माफ केले नसते तर त्या स्त्रीला पुढील आयुष्यात खूप नरक यातना भोगाव्या लागल्या असत्या.. मामा तिच्या पायावर डोके ठेवत तिचे आभार मानू लागला..! नीलम तुझे हे उपकार.

मी कधीच विसरू शकणार नाही, नीलम काहीच न बोलता उठून आपली साडी गुंडाळून खाली आली व बाथरूम मध्ये जाऊन स्वतःला शुद्ध करण्याचा प्रयत्न करू लागली.. मामाने तीला जिथे जिथे स्पर्श केले होते तिथे ब्रशने घासत ते निशाण मुझवण्याचा तिचा प्रयत्न चालू होता, पण तिचे मन मात्र खूप खचून गेले होते.. वाचकहो कथा कशी वाटली नक्की कळवा,.. शुद्धलेखन चुका माफी असावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!