या विधवा स्त्री सोबत मामाने केले असे काही की पाहून तुमचा थरकाप उठेल..

आम्ही अशा करतो की मागील विधवा महिला भाग १ हा तुम्हाला नक्कीच आवडेल असेल, म्हणून आज आम्ही तुमच्यासाठी विधवा महिला भाग २ घेऊन आलो आहोत.. आणि ज्या वाचकांनी भाग १ वाचला नसेल त्यांनी m मराठी या पेजवरती जाऊन काल टाकलेला भाग १ नक्की वाचा म्हणजे तुम्हाला हा लेख अर्धवट आहे असे वाटणार नाही व सर्व पात्रांच्या भूमिका देखील लक्षात येतील.. तर चला कथेला सुरवात करू, नीलम मामाकडे दयेची भीक मागत होती, मामा असे करू नका हे खूप मोठे पाप आहे.

आहो मी तुमच्या मुलगी प्रमाणे आहे, तुमचा सोहम मला दीदी म्हणून हाक मारतो, प्लिज मामा सोडा मला नाहीतर मी…. काय करशील ग तू, निलमचे वाक्य तोडत मामा तिच्यावर ओरडत बोलले..! तुला काय वाटते मी इतकी मोठी संधी अशीच जाऊ देऊ, तुला माहिती नसेल, “जेव्हा तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हाच मला तुझा शरीर बांधा खूप आवडला, आग तुला माहिती नाही तू कसली दिसते.. कोणीही तुला पाहताच तुझ्या प्रेमात पडेल, मी तर फक्त अशा संधीचा वाटच पाहत होतो..

आणि बघ शेवटी आज तो दिवस उगवलाच, आता या खोलीत फक्त तू आणि मी आणि हो जात आरडा ओरड करू नको, इथे कोणीही ऐकणारे नाही.. “तेव्हा तू गपचूप पडून राहा मला जे हवे ते मला घेऊदे,” जे हवे आहे ते घेऊदे म्हणजे काय, मी काय तुला खेळणे वाटते का? हो मी तुला अरे तुरेच घालणार.. तुझी अवस्था पिसाळलेल्या कुत्र्यापेखा वाईट झाली आहे, त्या नशेमध्ये तू काय बोलतोस ते तुझे तुला तरी समजते का, माझेच चुकले जेव्हा मला तू वाईट नजरेने पाहत होतास तेव्हाच.

मी तुझे डोळे फोडायला पाहिजे होते.. पण मी विधवा त्यातून सासरच्यांनी हकलवून लावलेली, आईने तर पहिलेच बजावले होते की, “आत्येकडून तुझ्याबद्दल एकही तक्रार येता कामा नये.. नाहीतर तुला घराची पायरी चडू देणार नाही लक्षात ठेव,” मी तरी काय करणार मी पूर्णपणे हतभल झाले होते.. मामा मी तुझ्या पुढे हात जोडते प्लिज मला सोड नाहीतर मी.. पण मामा काय तिचे ऐकणार न्हवता ती खूप आरडाओरड करत होती म्हणून मामाने साडीच्या पदराने तिचे तोंड.

आवळले, ती देखील काही शांत बसणाऱ्यातील न्हवती, तिचे हात बांधले आहेत म्हणून तिने पायाचा वापर करायचे ठरवले आणि जसे जमेल तसे पाय मारू लागली त्यातील एक लाथ मामाच्या छातीवर लागली आणि मामा बेडवरून खाली पडला. तशी ती लगबगीने उठली आणि दरवाजाजवळ पोहचणार इतक्यात मामाने तिच्या साडीचा पदर धरून तिला मागे खेचले आणि बेडवर ढकलले. तिचा पळून जाण्याचा शेवटचा पर्याय देखील हतभल ठरला.. तिच्या डोळ्यातील पाणी काही थांबत न्हवते.

तिने इथे येऊन खूप मोठी चूक केली हे तिच्या पुरते लक्षात आले होते.. तिला हे देखील कळले होते की तिने याच्या हातून सुटण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो काही हिला सोडणार न्हवता….!तेवढ्यात मामाने तिचे ब्लाऊज फाडले आणि तिने पाण्याने भरलेले डोळे झाकले….! मामा तिच्यावरती तुटून पडला जसा लांडगा मेंढ्यांच्या कळपात शिरल्यावर हिला धरू का तिला धरू करतो अगदी तशी मामाची अवस्था झाली होती त्याला आपण काय करतोय हे देखील समजत न्हवते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!