जेव्हा लग्ना अगोदर समजते की मुलीच्या अंगावर कोड आहे तेव्हा पहा तिचे काय होते, जाणून तुम्हाला धक्काच बसेल..

लग्न अगदी महिन्यावर आलं होतं. पत्रिका छापून आलेल्या, खरेदी झालेली. आणि मुलीचे आईबाबा मुलाघरी अचानकच आले मूलकडचे मंडळी अर्थातच बावचळली. पण स्वागत मात्र चांगलंच केलं त्यांनी होणाऱ्या व्याहीनच.  मुलीचे आईबाबा चांगलेच अस्वस्थ दिसत होते ते पाहून मुलाच्या आईबाबनी जरा वेळ जाऊ देत अखेर विचारलं पाहुण्यांना त्यांच्या अचानक येण्याचं प्रयोजन हे विचारलं मात्र मुलीची आई खळखळ रडू लागली आणि मुलीचे बाबा खाली मान घालून बसले. आणि तेवढ्यात स्वतः मुलगी येऊन पोचली तिला बगून तर मुलाचेच काय पण तिचे स्वतःचे आईबाबा ही चक्रावले कारण हे त्यांच्या योजनेत नव्हतं. आपल्या आईबाबांनकडे आश्वासक नजरेनं पाहत मुलगी बोलू लागली.

“आईबाबा माझ्यामुळे तुमची कुचंबणा झालेली मला नको होती, म्हणून मी धावपळ करत इथे आले”. त्यानंतर आपल्या होणाऱ्या सासू सासऱ्याकडे बगत म्हणाले, “मला खरच माहीत नव्हतं याबद्दल. कारण आपल्याला आपली स्वतःची पाठ दिसु शकत नाही ना. त्यामुळे नाही दिसला मला पाठीवर मद्य भागी असलेला तो तो एक एक पांढरा डाग. साधारण एक रुपयाच्या नाण्याच्या आकाराचा. परवा माझ्या आईला दिसला तो माझ्या केसांना शिककाय लावून देताना. आम्ही वेळ न दवडता लागलीच डॉक्टरकडे गेलो मग आणि आम्हला कळलं की कोडाचा डाग आहे. तो जो जो दिवसाकाठी तो थोडा थोडा वाढत जाऊ शकतो. आणि कदाचित पूर्ण अंगही भरू शकत माझं ह्या कोडाने.

मी तीन डॉक्टरकडून कन्फर्म करून घेतलं आहे. आईना खात्री करून घायची असेल तर मी आतल्या खोलीत यायला तयार आहे”.इतकं बोलून झाल्यावर मुलीने मुलाकडे पाहिलं आणि त्याला सॉरी म्हणत ती ही मान खाली घालून उभी राहिली. मुलाने त्याच्या आईबाबानी एकमेकांनकडे पाहिले आणि मुलगा बोलू लागला, “आपला साखरपुडा झाला, एकमेकांना अंगठी घातली तेव्हा पासूनच आपण एकमेकांच्या बंधनात अडकलोय खर तर. लग्न म्हणजे औपचारिकता आहे खरंतर केलेल्या करारावर मारलेला एक शिक्का फक्त. त्यामुळेच आता उशीर झाला आहे. आता तुझ्या पाठीवरच नाही तर दर्शनी भागावर जरी कुठे डाग असता तरी माझा तुला नकार देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

आणि तो डाग वाढत जाऊन तुझ पूर्ण अंग पांढरे होईल पुढे कधी तरी ह्या भीतीने मी आतापासूनच माझं मन कलुषित करून घेणं मला पटत नाही. तेव्हा मला खरच गोष्ट कळल्यामुळे गहू भरही फरक पडलेला नाही एखाद्याला मनापासून एकदा स्वीकारल्यावर त्याच्या शरीरात उधभलेल्या कुठल्याश्या दोषा मुळे त्याला नाकारणं मला अत्यंत चुकीच वाटतं आणि तेही पूर्णतः कल्पना असतानाही मुळात तो दोष कुठलाही संसर्गजन्य रोग नाही की शंभर टक्के अनुवावंशिक ही नाही तो. बाकी चागल्या वाईट नशिबाचा भाग आहे तर सगक्यांच्या बाबतीत.त्यामुळे तू आणि आईबाबा तुम्हीही प्लिज लक्षात घ्या मी तरी इथवर येऊन मागार अजिबात घेणार नाही. आणि माझे आईबाबा निःसंशय.

माझ्या पाठीशी असतील याची मला खात्री आहे”. हामसून हामसून रडत होते मुलीचे आईबाबा. आता मुलगी एकटीच उभी होती अजूनही खाली बगत पायाच्या अंगठ्या कडे. मुलगा तिच्या आईबाबापाशी जाऊन बसला. आणि मुलीला आपल्या जवळ बसायला बोलावलं त्याच्या आईबाबनी. मुलीच्या खांद्यावर थोपटून मुलाची आई म्हणाली, “माझा आईला पूर्ण कोड होता आणि या कारणाने जेव्हा माझं लग्न ठरेना तेव्हा आई बाबांनी आणि घरच्या इतर मोठ्यांनी निर्णय घेतला की आईने आता पुढे यायचा नाही. लपून राहायचं.पण मी मात्र ठाम नकार दिला त्या गोष्टीला. एक तर ती फसवणूक ठरली असती कोणाबरोबर केलेली. आणि दुसरं म्हणजे ज्या आईने मला इतक्या मायेन.

वाढवलं तिला स्वतःच्या स्वार्थासाठी असा दुजाभाव देणं मला पटलच नव्हतं. त्यामुळे मी कोणाच ऐकलं नाही. ठरवलं होत की कोणी तरी नक्की असेल नशिबात माझ्या जो अश्या भाकड संस्कृतीना थारा देणारा नसेल.आणि यात यांचं स्थळ आलं मला काडीचाही फरक पडला नव्हता याना, माझ्या आईच्या पूर्ण आंगावर कोड असण्याचा. अगदी सुखानं चाललंय तीस वर्षापासून संसार आमचा. पण या गोष्टी मुळे अभिमान मात्र प्रचंड वाढत आलाय यांचा. अगदी कायमच आणि आता अभिमान वाटत राहील कायम वडलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत मोठे निर्णय घेणारा त्यांचा वारसा खऱ्या अर्थी चालवणाऱ्या आमच्या लेकाचा मुलीने जागेवरून उठत भरल्या डोळ्यांनीच होणाऱ्या.

सासुबाईना आणि सासऱ्यांना वाकून नमस्कार केला मुलीच्या आईबाबानी बसल्या जागेवरूनच हॅट जोडले पाहुण्यांना अतिशय समंजस पणे मिटल होतं हे पांढऱ्या रंगाच्या डागाच प्रकरण अगदी नवरातत्रितील तिसऱ्या दिवशीच. मित्रांनो तुम्हाला या बद्दल काय वाटते ते कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!